Veilig sportklimaat

VEILIG SPORTKLIMAAT BIJ TENNIS VERENIGING LETTELE
TENNIS VERENIGING LETTELE, hierna TVL staat voor een veilige en prettige sportomgeving.
Leden, gasten en bezoekers gaan bij onze club respectvol met elkaar om. Toch kan er sprake zijn
van ongewenste omgangsvormen. Wat voor de één nog net kan, kan voor een ander als
onprettig of ontoelaatbaar worden ervaren. Het hoeft niet altijd seksueel getint te zijn, ook
plagen, ongepaste grapjes of intimideren vallen onder ongewenst gedrag.
TVL wil een tennisclub zijn waar leden, gasten en bezoekers zich veilig en vertrouwd voelen.
Bij ongewenste omgangsvormen willen we daarom dat op een laagdrempelige manier contact kan
worden opgenomen met een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders
van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen
de vereniging.
Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor een veilige vereniging. Dat is een vereniging waar
plezier centraal staat en geen ruimte is voor agressie, intimidatie, pesten en (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.
Belangrijk hierbij is bewustwording te creëren bij alle betrokkenen van de vereniging, zoals niet
alleen de sporters maar ook de vrijwilligers, de trainers, de bezoekers en andere gasten.
De definitie van ongewenst gedrag is:
Handelingen van een groep of individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als
bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart.
De 7 gouden omgangsregels voor TVL zijn:
Bij TVL….
1. Hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving
2. Zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer
3. Praat je erover als je ergens mee zit
4. Gebruiken we nette en positieve taal (incl sociale media)
5. Is er geen plaats voor discriminatie en geweld
6. Waarderen we iedereen zoals hij of zij is
7. Herinneren wij elkaar aan deze regels.
Op de volgende pagina hebben we een aantal daarbij behorende gedragscodes verder
beschreven.
GEDRAGSCODE
EEN VRIJWILLIGER VAN TV LETTELE;
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels
en richtlijnen én pas ze ook toe.
IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT
ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te
oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en
seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder
geen beding geoorloofd.
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters
dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich
bevinden, zoals de kleedkamer.
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond,
leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN
WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol,
onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de
huisregels, deze gedragscode en andere normen.
IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en
aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon (vcp) en/
of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. Betrokkenen bij de vereniging hebben de
taak om signalen van sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag te melden bij het bestuur
en/of een vcp. Iedereen die seksueel grensoverschrijdend gedrag of -misbruik vermoed heeft de
plicht dit te melden bij het bestuur of een vcp. De meldplicht, bij een vermoeden van strafbare
feiten, overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot
geheimhouding bij het slachtoffer.
TVL zal niet zelf een vertrouwenscontactpersoon aanstellen, maar zal gebruik gaan maken van de
vertrouwenscontactpersonen die in Lettele zijn aangesteld.
Hiervoor verwijzen wij graag naar: https://lettele.nl/vertrouwenscontactpersonen-lettele/

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0570551670 (clubgebouw)

De Negenhoek

Sportweg 1
7434 RZ Lettele

KVK-nummer

40650489